Privacy

Privacy 2020 Van Hal Solutions B.V. te Vredehofstraat 11 Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67655815.

Algemeen
Uw privacy is voor Van Hal Solutions van groot belang. Binnen dit privacybeleid (hierna: beleid) informeren wij u over de manier waarop er binnen Van Hal Solutions omgegaan wordt met het verwerken van persoonsgegevens.

Het beleid zal bijgewerkt worden indien de wettelijke vereisten of verwerkingspraktijken binnen Van Hal Solutions veranderen. Wij adviseren u om ons beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Van Hal Solutions verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking
Van Hal Solutions verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

• marketing- en communicatieactiviteiten;
• voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
• innen van facturen.

De Persoonsgegevens die verwerkt worden
Van Hal Solutions verwerkt de onderstaande persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of omdat deze persoonsgegevens door betrokkene zelf aan ons zijn verstrekt:

• voor- en achternaam;
• geslacht;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• rekeningnummer;
• IP-adres;
• persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
• gegevens over persoonsactiviteiten op onze website;
• internetbrowser en apparaat type.

Grondslag verwerking
Van Hal Solutions verwerkt de eerdergenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

• wettelijke verplichting;
• uitvoering van een overeenkomst;
• verkregen toestemming van betrokkene(n);
• verbeteren van de website;
• gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens
Van Hal Solutions deelt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene.

Tevens kan Van Hal Solutions persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde die namens en in opdracht van Van Hal Solutions persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde partij gehouden is tot naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
Van Hal Solutions hecht grote waarde aan de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Om
misbruik, verlies, ongeoorloofde wijzigingen etc. tegen te gaan, nemen wij passende maatregelen.

Van Hal Solutions heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

• beveiligingssoftware (virusscanner en firewall);
• TLS, persoonsgegevens worden enkel verstuurd via een beveiligde internetverbinding;
• SPF en DMARC, deze twee internetstandaarden worden gebruikt om te voorkomen dat onze e-mails virussen bevatten;
• DNSSEC, is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres. Deze beveiliging voorkomt dat er een omleiding bestaat naar een vals IP-adres.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Van Hal Solutions bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

• recht op inzien, corrigeren en verwijderen;
• recht om toestemming tot gegevensverwerking in te trekken of hiertegen bezwaar te maken;
• recht op beperking van de verwerking;
• recht op vergetelheid.

Uw verzoeken zoals hiervoor genoemd kunt u richten aan:
Van Hal Solutions, Vredehofstraat 11, 3631 HA te Soest of bo@vanhal.solutions.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Cookies
Van Hal Solutions maakt op de website gebruik van functionele, analytische tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De informatie die doormiddel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht en welke delen van de site u hebt bekeken. Deze informatie wordt gebruikt om de website goed te laten werken en uw voorkeuren vast te leggen.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen aan te passen op het eerste moment dat u de site bezoekt. Het wijzigen van deze instelling kan het functioneren van de website beïnvloeden.


Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Van Hal Solutions heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en heeft gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Van Hal Solutions garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Van Hal Solutions wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door of namens Van Hal Solutions worden gewijzigd zonder dat Van Hal Solutions hiertoe verplicht kan worden. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website kan, onder meer via ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Van Hal Solutions niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Van Hal Solutions wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten
Van Hal Solutions of de rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, eventuele video’s, geluidsfragmenten en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Hal Solutions of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Hal Solutions is het niet toegestaan links naar de site(s) van Van Hal Solutions weer te geven.

Aansprakelijkheid
Van Hal Solutions en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Van Hal Solutions op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Van Hal Solutions of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (V) misbruik van deze website, (VI) verlies van gegevens, (VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

U zult Van Hal Solutions, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.